top of page

About Us

REGULAMIN KONKURSU

na jubileuszowe logo z okazji 120-lecia II LO w Kielcach

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie jubileuszowego logo szkoły jest Stowarzyszenie Śniadecczycy w Kielcach.

 

II Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wybranie graficznego symbolu (logo) do wykorzystania w ramach    organizacji jubileuszu II Liceum w Kielcach.

2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę i Stowarzyszenie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty

2. Konkurs trwa od 11.03.2023 r. do 21.04.2023 r.

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.

5. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

7. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia Śniadecczycy.

9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV Forma prezentacji pracy konkursowej

1.  Prace należy wykonać w formie elektronicznej.

2. Pracę należy przesłać w formacie grafiki wektorowej na przykład .cdr  lub ewentualnie w .jpg/.png (rozdzielczość min. 300 dpi).

3. Logo powinno być czytelne, łatwo identyfikowane dla szkoły, wzbudzać pozytywne

emocje i nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy wysyłać na adres mailowy 120-lecie@sniadek.pl

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

VI Ocena prac konkursowych

1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, powołaną przez organizatora.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy i nie przyznania nagrody.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którym przyznane zostaną wyróżnienia. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród dla wyróżnionych osób.

4. Planowana data ogłoszenia wyników 30.04.2023 r.

5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie stowarzyszenia

Our Story

VIII  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności na:

 

a.    przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród,

b.    opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujących na stronie internetowej: www.sniadecczycy.pl, w przypadku zwycięstwa w Konkursie.

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

 

3. Administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierających dane Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: 120-lecie@sniadek.pl.

 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Meet The Team

Our Clients

bottom of page